Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży Koparko-ładowarki Ostrówek K-162 na ciągniku Ursus C-360

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. J.A. Komeńskiego 35

82-300 Elbląg

Elbląg dn 10.10.2019

 

Ogłoszenie o sprzedaży

Koparko-ładowarki Ostrówek K-162 na ciągniku Ursus C-360

 

1.Nazwa i adres Sprzedającego:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

woj. warmińsko-mazurskie

82-300 Elbląg, ul. J.A. Komeńskiego 35

Tel.055 / 239-45-28

Fax. 055 / 239-45-77

Adres str. Internetowej: http://szpitalmiejski.elblag.pl/

e-mail: ess@elblag.com.pl

2.Przedmiot sprzedaży:

Pojazd koparko-ładowarka Ostrówek K-162 na ciągniku Ursus C-360, stanowiący własność Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Dane techniczne sprzedawanego pojazdu:

-producent ciągnika i typ: Ursus C-360

-marka i typ urządzenia: Ostrówek K-162 (koparko-ładowarka)

-rok produkcji: 1986

-silnik: S-4003; 4 cylindrowy; pojemność 3120 cm3; moc 38,2 kW (52 KM)

-instalacja elektryczna: 12 V

-nr rejestracyjny: brak

-nr dowodu rejestracyjnego: brak

-nr VIN / nr nadwozia /nr fabryczny–/ - / - / 587421

-oś przednia: nie napędzana

-ogumienie:przód – 6.00-16; tył – 14.9 R28

-masa całkowita:5700 kg

-wskazanie licznika (jeden raz wymieniany): 424 mtg

Dodatkowe informacje dot. sprzedawanego pojazdu:

-brak tablicy rejestracyjnej oraz dowodu rejestracyjnego; ostatnia rejestracja pojazdu wg MON nr identyfikacyjny UYL-2608;od 2005 roku pojazd nie ubezpieczany i nie rejestrowany – nie opuszczał terenu Szpitala

-dla celów przywrócenia walorów użytkowych i dopuszczenia pojazdu do eksploatacji po drogach publicznych potrzebny jest kapitalny remont– pojazd wymaga przeglądu technicznego

-Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego pojazdu

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym na terenie garaży Szpitala w Elblągu, w dni robocze w terminie od 11.10.2019r. do 15.11.2019r. w godz. 7:15-14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedającym (osoba do kontaktu: Andrzej Chorążyczewski, tel. 055 / 239-45-28)

4.Cena wywoławcza:

5.780,00 zł/brutto (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych).

5.Informacje na temat postępowania:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia18.11.2019r do godz. 10:00 w sekretariacie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. J.A. Komeńskiego 35 (budynek administracyjny na I piętrze).

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać następujące dane oferenta:

a.imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę

b.nr telefonu

c.nr PESEL/NIP/REGON

d.datę sporządzenia oferty

e.oferowana cenę

f.oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami postępowania i ze stanem technicznym pojazdu, bądź że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

g.oświadczenie oferenta, ze zapoznał się i akceptuje wzór umowy sprzedaży

Składanie ofert odbywa się również za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego liczy się data i godzina wpłynięcia ofert do Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. J.A. Komeńskiego 35.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, z napisem „Oferta – Koparko-ładowarka Ostrówek Ursus C-360”

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

Pojazd zostanie sprzedany oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości zostanie zorganizowane dodatkowe postępowanie dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. J.A. Komeńskiego 35 w terminie wskazanym przez Sprzedającego. Uiszczenie ceny nabycia powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny jej nabycia.

Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje na temat sprzedaży pojazdu można uzyskać w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. J.A. Komeńskiego 35, pok. 103 (budynek administracyjny – I piętro) oraz telefonicznie pod nr tel. 055 / 239-45-28.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. J.A. Komeńskiego 35, w budynku administracyjnym na I piętrze

-umieszczenie na stronie internetowej Szpitala:http://szpitalmiejski.elblag.pl/

 

Załączniki do pobrania dostępne pod ogłoszeniem:

1.Wzór formularza ofertowego

2.Wzór umowy sprzedaży

 

Zdjęcia:

Ogłoszenie

Ostatnia modyfikacja: 2019-10-10

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.