Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Oferty pracy

Prezydent Miasta Elbląg

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Miejskiego

św. Jana Pawła II w Elblągu

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

1) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn.zm.);

2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 393);

3) regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II

ul. Komeńskiego 35

82-300 Elbląg

II. Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

III. Wymagane kwalifikacje kandydata:

Wymagania zgodne z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej t.j.:

1) wykształcenie wyższe;

2) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu;

3) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4) niekaralność – brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.

IV. Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż pracy wymagane do zajmowania stanowiska;

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4) kopie innych dokumentów, w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

V. Miejsce oraz termin złożenia dokumentów:

1) Aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego, Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, pokój nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, Referat Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Kosynierów Gdyńskich 42, 82-300 Elbląg (decyduje data wpływu – aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane);

2) Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu”;

3) Termin składania dokumentów upływa w terminie do dnia 4 marca 2019 roku .

VI. Zasady udostępniania materiałów:

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym, tj. statut, regulamin organizacyjny i informacja o sytuacji ekonomicznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu wyłożone będą do wglądu kandydatów w siedzibie Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 42 pokój nr 3, w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 12.00.

VII. Termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie i/lub telefonicznie.

VIII. Informacja o wynikach konkursu

Właściwy podmiot powiadamia pisemnie o wynikach konkursu kandydatów biorących udział w konkursie, w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

 

 

Pliki

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.