Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Oferty pracy

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko pracy od referenta do specjalisty

w Dziale Kadr

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

 

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procesu poszukiwania kandydata na wolne stanowisko pracy w Dziale Kadr nie została wybrana żadna osoba.

 

Uzasadnienie:

Osoby uczestniczące w rekrutacji nie spełniły oczekiwań określonych w ogłoszeniu.

Elbląg, dnia 24 grudnia 2018 r.

 

 

 

Elbląg, 10.12.2018 r.

Dyrektor

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

zatrudni pilnie

Kucharzy
Pomoc kuchenną

Szczegółowych informacji udzielą:

Kierownik Działu Żywienia

Kierownik ds. personalnych.

Oferty należy składać w Dziale Kadr (p. 206, budynek administracji ul. Komeńskiego 35)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Jana Amosa Komeńskiego 35

poszukuje kandydata stanowisko pracy

od referenta do specjalisty

w Dziale Kadr

 

 

1.

Nazwa komórki organizacyjnej

Dział Kadr

2.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe z dziedziny nauk prawnych ekonomicznych lub administracyjnych lub ekonomicznych,

 • znajomość przepisów: ustawy o działalności leczniczej, ustawy prawo – cywilne, ustawa kodeks pracy,

 • znajomość obsługi komputera, programów MS Office,

 • samokształcenie,

 • odpowiedzialność w realizacji zadań,

 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,

 • zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia,

 • obywatelstwo polskie.

3.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,

 • szkolenia/studia podyplomowe w zakresie prawa pracy

 • umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność,

 • umiejętność rozwiązywania problemów,

 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.

4.

Podstawowe zadania na stanowisku

 • wykonywanie czynności proceduralnych w zakresie przygotowania oraz prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z postępowaniami konkursowymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotami działalności leczniczej,

 • sporządzanie umów, aneksów do umów, dokumentacji rozliczeniowej w tych zakresach,

 • obsługa funkcjonującego systemu informatycznego,

 • koordynowanie, kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem umów,

 • przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach realizacji zadań.

5.

Warunki pracy

 • praca z przewagą wysiłku umysłowego, w pozycji siedzącej, związana z obsługą urządzeń biurowych i monitorów ekranowych powyżej 4 godzin,

 • kontakt z pracownikami, interesantami, podmiotami leczniczymi.

6.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016.1666 z późn. zm),

 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 • kopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia,

 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy, dodatkowo opis stanowiska, zakres czynności,

 • oświadczenia - załączniki nr 1 i 2.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, Elbląg lub składać osobiście w sekretariacie Szpitala Miejskiego ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 w terminie do 08 styczna 2019 r. do godziny 10.00w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „Nabór na stanowisko referent/specjalista w Dziale Kadr w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.” Decyduje data wpływu dokumentów do Szpitala.

Ważne informacje:

 1. dokumenty, które wpłyną do Szpitala Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. tylko kandydaci spełniający wszystkie wymagania niezbędne będą zakwalifikowani do dalszego etapu naboru. Informacja zostanie przekazana telefonicznie. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 oraz opublikowana na stronie internetowej Szpitala.

 4. po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.

 

 

 

Pliki

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.