Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Kombatanci

Szpital przyjazny kombatantom


POROZUMIENIE z dnia 14 października 2010 roku i ANEKS nr 1 z dnia 16 listopada 2011r.o realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych.


Powołując się na zapisy art. 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na postanowienia ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.02.42.371 ze zm.) strony niniejszego Porozumienia oświadczają,
iż nawiązują współpracę poprzez zawiązanie partnerstwa w celu realizacji Programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom” zapewniającego realizację w praktyce szczególnych uprawnień kombatantów oraz osób represjonowanych związanych z dostępem do świadczeń zdrowotnych.


Patronat honorowy nad Porozumieniem obejmuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Strony Porozumienia:
1. Wojewódzka Rada Kombatantów w Olsztynie – działająca, jako organ opiniodawczy i doradczy Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Narodowy Fundusz Zdrowia - Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie Szpitale Przyjazne Kombatantom – 16 placówek medycznych (szpitali)

Miejsce realizacji
programu

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Cele programu

 • poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych dla Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia przy zachowaniu pełnej równowagi finansowej
 • wzrost świadomości personelu medycznego w zakresie ustawowych praw docelowej grupy społecznej
 • wzrost świadomości Kombatantów i Osób Represjonowanych na temat przysługujących im praw związanych z dostępnością do świadczeń zdrowotnych.

Rozwiązania

Zawarcie Porozumienia pomiędzy Wojewódzką Radą Kombatantów a Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i grupą 16 wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia o realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Rodzaje dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych w ramach programu

 • Legitymacja lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 • Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.
 • Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
 • Stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.

 

1. Strony Porozumienia postanawiają:


1.1. realizować Program „Szpitale Przyjazne Kombatantom” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego mając na względzie postanowienia art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) w zakresie zapewnienia realizacji prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej,
1.2. prowadzić stałą współpracę we wdrażaniu i realizacji Programu,
1.3. przestrzegać honorowania powyższego przywileju w celu zagwarantowania realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością,
1.4. pomagać w realizacji projektów wypracowanych przez uczestników porozumienia podczas organizowanych spotkań w zakresie prawidłowego zabezpieczenia realizacji świadczeń zdrowotnych dla kombatantów i osób represjonowanych przez pozostałe placówki medyczne w województwie Warmińsko-Mazurskim.


2. Strony Porozumienia deklarują:

2.1. gotowość wspólnego podejmowania inicjatyw oraz organizowania przedsięwzięć w celu realizacji Programu,
2.2. informować się o podejmowanych działaniach, zmierzających do realizacji Programu tak, aby zapewnić jego właściwą koordynację,
2.3. prowadzić wspólną politykę informacyjną dotyczącą realizacji Programu.
2.4. oddział NFZ w Olsztynie deklaruje opłacanie leczenia kombatantów we wszystkich szpitalach biorących udział w Programie w przypadku, gdy jednostka posiada umowę w danej dziedzinie.
3. Wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia (Szpitale Przyjazne Kombatantom) deklarują:
3.1. powołanie w każdej placówce osoby, która będzie pełniła rolę Koordynatora Programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom”,
3.2. realizację procedury postępowania w zakresie Programu „Szpital Przyjazny Kombatantom”
3.3. umieszczenie na stronie internetowej logo Programu oraz informacji o obowiązującej procedurze postępowania.

Szczególne uprawnienia do świadczeń zdrowotnych kombatantów i osób represjonowanych:

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie przypomina, że zgodnie z art. 47c, art. 57 ust. 2 pkt. 10 i 10 a, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) szczególne uprawnienia do:

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach - posiadają inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych każdego typu bez skierowania - posiadają inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci a także osoby represjonowane oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • korzystania z bezpłatnego zaopatrzenia w leki oznaczone symbolem „Rp” lub „Rpz”- posiadają inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej a także cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • korzystania z bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających - posiadają inwalidzi wojskowi, osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • korzystania z bezpłatnego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - posiadają inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane oraz cywilne niewidome ofiary działań

________________________________________


Komunikat w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym:


Od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie. W. szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.  Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.


Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu wowojennego, o których mowa w art. 1 – 4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.


Podstawa prawna

 1. Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) "Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20
 3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1 – 4.
 6. Przepisy ust. 2 – 4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a – 24c."

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.