Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Informacje dla pacjentów

Szpital

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu jest jednostką samodzielną, posiadającą osobowość prawną, dla której organem założycielskim jest Rada Miasta Elbląga. Szpital zabezpiecza świadczenia dla mieszkańców miasta Elbląga i powiatu elbląskiego.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu posiada certyfikaty na:

 • System Zarządzania Jakością  ISO 9001,
 • System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001,
 • Akredytację Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Ochronie Zdrowia.

Prawa Pacjenta

Prawa pacjenta określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1127 z późn. zm.). Prawa pacjenta dostępne są w każdym oddziale szpitala, w dyżurce pielęgniarek.

RZECZNIK PRAW PACJENTA: PRAWA PACJENTA

 

USTAWA: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(PDF)

 

Kanał informacyjny Rzecznika Praw Pacjenta

1 lutego 2018 r. ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze. Bartłomiej Chmielowiec zachęca do śledzenia informacji na temat podejmowanych przez niego bieżących działań w obszarze ochrony praw pacjenta.

Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze ma charakter informacyjny. Oprócz informacji dla pacjentów znajdują się tam także niezbędne dane dla przedstawicieli mediów - notatki prasowe dotyczące najważniejszych wydarzeń, a także informacje o najważniejszych wystąpieniach i spotkaniach Rzecznika z organami władzy publicznej oraz przedstawicielami systemu ochrony zdrowia.

Zapraszamy:
https://twitter.com/RzeczPacjenta
Lista aktualności

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1127 z późn. zm.).

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:

Wybierając sposób odbioru kserokopii poprzez wysyłkę otrzymają Państwo przesyłkę za pobraniem. Przy odbiorze należy uiścić opłatę za wysyłkę oraz załączone kopie dokumentacji.

Szpital zastrzega sobie prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze postępowania sądowego, obejmujących koszt sporządzenia kopii (odpisu) dokumentacji, koszt przesyłki, kosztów sądowych.

W przypadkach wymagających skrócenia terminu z uwagi np. wezwanie na komisję ZUS, prosimy o dołączenie do wniosku skanu/ kserokopii wezwania.
Termin może zostać skrócony wyłącznie na podstawie wezwania i będzie uzależniony od daty komisji.

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcia odbywają się w trybie nagłym i planowym. Po konsultacji lekarskiej i dopełnieniu formalności hospitalizowany w asyście sanitariusza trafia do odpowiedniego oddziału.

Dla pacjentów planujących leczenie w Szpitalu wskazane jest, aby posiadali:

 • przybory toaletowe,
 • ręcznik,
 • papier toaletowy,
 • bieliznę osobistą na zmianę,
 • piżamę i kapcie,


Placówka zabezpiecza pacjenta w piżamę i kapcie w przypadku, kiedy ten ich nie posiada.

W szpitalu udzielane są świadczenia zdrowotne w ramach opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i specjalistycznej, stosowanie do umów zawieranych z różnymi podmiotami, w zakresie reprezentowanych specjalności, odpowiednio do stanu bazy, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. W szczególności udzielane są świadczenia związane z:

 • leczeniem stacjonarnym,
 • pełnym zakresem badań diagnostycznych,
 • pielęgnacją chorych,
 • badaniem i poradą lekarską,

Wykaz oddziałów funkcjonujących w naszej jednostce znaleźć można w dziale ODDZIAŁY.

Szpital posiada umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia

NFZ

Pacjentami uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z usług są osoby, które:

 • posiadają właściwe skierowanie od lekarza uprawnionego do wystawiania skierowań do szpitala,
 • oraz posiadają dokument tożsamości z numerem PESEL lub inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

Pacjentami nie uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z usług są osoby, które:

 • nie są ubezpieczone.

Żadna z powyższych procedur nie obowiązuje w przypadku zagrożenia życia pacjenta lub nagłych wypadków.

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych są:

dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:

 • raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę + ZUS ZUA lub ZUS ZZA,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy;

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA (ZUS ZZA);

dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS;

dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta-rencisty,
 • aktualne zaświadczenie z ZUS/ KRUS/WBE/ZER;

dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;

dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:

 • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + potwierdzenie zgłoszenia w ZUS (ZUS ZZA);

dla osoby posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wydana na określony okres;

dla osób pobierających zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński:

 • zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego.

Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku

dla osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:

 • zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia.

dla osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty:

 • zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty.

dla członka rodziny ubezpieczonego:

 • dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA);
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
 • zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny

Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 r. ż.) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka.

dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • certyfikat,
 • karta EKUZ.

Regulaminy dla pacjentów i rodziców/ opiekunów

Oddziały szpitalne (PDF)

Oddziały dziecięce (PDF)

Oddział Chirurgii Dziecięcej (PDF)

Oddział Dzienny Psychiatryczny i Zaburzeń Nerwicowych (PDF)

Zakład Rehabilitacji i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (PDF)

*****

Zasady sprawowania opieki nad pacjentem przez krewnych lub osoby wskazane przez pacjenta (PDF)

Kampanie i programy

Szpital uczestniczy w następujących kampaniach i programach:

BEZPIECZNY SENIOR

KOMBATANCI

Informacje inne

W Izbie Przyjęć pacjenci mogą bezpłatnie oddać do depozytu rzeczy wartościowe.

Sale chorych w oddziałach wyposażone są w telefony przyłóżkowe, służące do odbierania rozmów przychodzących, a także telewizory. Na terenie naszej placówki znajduje się również bar.

Pacjenci wyznania Rzymsko-Katolickiego oraz Prawosławnego objęci są opieką duszpasterską (szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach).

Zasady i godziny odwiedzin pacjentów określają regulaminy organizacyjne oddziałów, dostępne w oddziałach.

Opieka Duszpasterska

Pacjenci mogą korzystać z opieki duszpasterskiej duchownego.

W lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35:

Wyznanie Rzymsko – Katolickie:

Kapelan Szpitala Ks. Dariusz G. Paszkowski, Tel. 603 299 936

Msze Święte odprawiane są w Kaplicy Szpitalnej (III piętro):

Niedziele i święta – godz. 10.00
Środy – godz. 15.00

Istnieje możliwość zamówienia intencji mszalnej u księdza. Kapłan odwiedza chorych na życzenia, po przekazaniu informacji dyżurnej pielęgniarce lub kontakcie rodziny z księdzem. Obchód księdza odbywa się w niedziele i w środy przed i po Mszy Świętej.

 

W lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22:

Wyznanie Rzymsko – Katolickie:

Kapelan Szpitala Ks. dr Zdzisław Bieg, pilne wezwania przez Izbę Przyjęć, tel. 55 230 42 18

Msze Święte odprawiane są w Kaplicy Szpitalnej (I piętro):

Niedziele i święta – godz. 8.00
Dni powszednie – godz. 7.00

Komunia Święta po Mszy Świętej:

położnictwo i ginekologia, oddział chorób płuc: poniedziałek, środa, piątek;
ortopedia: wtorek, czwartek, sobota;
oddział chorób zakaźnych, zakład opiekuńczo-leczniczy: sobota;
oddziały dziecięce: niedziela;
[na życzenie pacjenta – codziennie]

Wyznanie Prawosławne:

Kapelan Szpitala Mariusz Antonowicz, tel. 502 209 352

 

Pacjenci innych wyznań mają możliwość kontaktu ze wskazanym przez siebie duchownym. W oddziałach szpitalnych dostępne są numery telefonów Parafii różnych wyznań. Kapłan odwiedza chorych na życzenia, po przekazaniu informacji dyżurnej pielęgniarce lub kontakcie rodziny z księdzem.

 

LpKościółKontaktAdres
1.Kościół
Rzymsko - Katolicki
Ks. Dariusz G. Paszkowski
Ks. dr Zdzisław Bieg

 

telefon: 603 299 936
telefon: 55 230 42 18 (Izba Przyjęć)

 

ul. Komeńskiego 35
ul. Żeromskiego 22
82 – 300 Elbląg

2.

Kościół Chrześcijan Baptystów

Pastor Paweł Kugler

telefon: 55 233 45 51
e-mail: elblag@baptysci.pl www.elblag.baptysci.pl
ul. gen. J. Bema 55 a, 82 – 300 Elbląg
3.

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Nowe Życie

Pastor Witold Kantorek

e-mail: kzel@poczta.onet.pl

ul. Sienkiewicza 3a, Elbląg
4.

Parafia Ewangelicko - Augsburska (luterańska) w Elblągu

Proboszcz ks. Marcin Pilch

ttelefon:55 236 23 84
marcin.pilch@luteranie.pl
www.luteranie.pl

ul. Kos. Gdyńskich 25, 82 – 300 Elbląg,
5.Parafia Greckokatolicka p.w. Narodzenia Jana Chrzciciela w Elblągu
ks. proboszcz Andrzej Sroka
telefon: 055 234 38 33
kom. 601 625 496
e-mail: srokaandrzej@wp.pl
www.cerkiew-elblag.pl
ul. Poznańska 2a, 82 – 300 Elbląg,

Sala Królestwa Świadków Jehowy ul. T. Kościuszki 84B, 82 – 300 Elbląg, tel. 55 233 34 47 – organizacja religijna.

Relikwia

W kaplicy Szpitala przy ul. Żeromskiego 22 znajduje się relikwiarz z relikwią Św. Jana Pawła II, która została przekazana Szpitalowi w 2015 r. przez Kardynała Stanisława Dziwisza. Relikwię stanowi kropla krwi naszego Patrona, a jej autentyczność potwierdzona jest certyfikatem.


Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu!

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.