Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Szczepienia przeciw COVID-19

Informujemy, że Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu został wpisany do wykazu podmiotów szczepiących przeciwko wirusowi SARS CoV-2 jako Szpital węzłowy. Powstały dwa zespoły.

Kontakt do koordynatorów:
Zespół nr 1 – koordynator Alina Owczarek – tel. 55 239 45 41,
Zespół nr 2 – koordynator Ewa Boryszewska – tel. 504 478 339,

E-mail: szczepienia@szpitalmiejski.elblag.pl 

*****

Grupa "I"

Od 15 stycznia 2021 r. osoby powyżej 80 roku życia mogą zgłaszać się do naszego szpitala w sprawie szczepień przeciw COVID-19. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00 pod numerem telefonu 504 478 341

E-mail: szczepienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Ponadto informujemy, że na szczepienie p/COVID-19 zapisać się można na kilka sposobów:

- bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego,

- w punktach szczepień,

- poprzez infolinię Narodowego Programu Szczepień (989 lub 22 62 62 989),

- przez Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl).

 

Podstawa prawna: Dz.U. 2021 poz. 91

Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 w ramach etapu „I” mają obowiązek stosowania tych szczepień dla następujących osób:

1) pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) osoby urodzone:

a) nie później niż w 1941 r.,

b) w latach 1942–1951,

c) w latach 1952–1961,

3) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

4) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,

5) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

*****

Grupa "zero"

Personel medyczny i niemedyczny szczepiony jest przeciw COVID-19 w tzw. szpitalach węzłowych. W Polsce jest w sumie 509 tego rodzaju jednostek. Szpitale węzłowe szczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

Szczepienie medyków w każdym województwie

Do 14 stycznia 2021 r. szpitale węzłowe zbierały dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach. Za zebranie listy chętnych pracowników odpowiada pracodawca.

Kto należy do priorytetowej grupy „zero”?

W Polsce w pierwszej kolejności szczepione są osoby najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem z racji swoich zawodowych obowiązków.

Są wśród nich:

• pracownicy szpitali węzłowych,

• pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

• pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

• pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

• pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Ważne! Do grupy „zero” zalicza się także personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści).

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.