Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020


W dniu 20.11.2019 r. podpisano Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wdrożenie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w NZOZ PULS JADWIGA WÓJCIK – KRUK oraz placówkach współpracujących”
w ramach:
Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region,
Działania 3.2 E-zdrowie,
pomiędzy:
NIEPUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PULS JADWIGA WÓJCIK-KRUK, pl.
Grunwaldu 18,14-500 Braniewo, reprezentowanym przez: Jadwiga Wójcik - Kruk - Dyrektor
zwanym dalej Partnerem wiodącym
a,
SZPITALEM MIEJSKIM św. JANA PAWŁA II, ul. J.A Komeńskiego 35,82-300 Elbląg,  reprezentowanym przez Mirosław Krzysztof Gorbaczewski – Dyrektor
zwanym dalej Partnerem.

Tytuł projektu: „Wdrożenie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w NZOZ PULS JADWIGA WÓJCIK – KRUK oraz placówkach współpracujących”.

Strony uzgodniły następujący podział środków finansowych na realizację Projektu w ramach kwoty dofinansowania Projektu w łącznej kwocie nie większej niż 1 683 427,51 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu:
1) na realizację zadania/zadań Partnera wiodącego w łącznej kwocie nie większej niż 1 592 970,85 PLN;
2) na realizację zadania/zadań Partnera nr 1 w łącznej kwocie nie większej niż 90 456,66 PLN;

Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w NZOZ PULS oraz placówkach współpracujących. W ramach projektu zostaną wdrożone e-usługi publiczne wraz z elektroniczną dokumentacją medycznej. Ponadto w celu umożliwienia tych wdrożeń zostanie dokonana inwestycja w infrastrukturę teleinformatyczną Zamawiającego, co umożliwi stworzenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Medycznych zgodnie z zaleceniami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pt. „Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej”. W celu realizacji założeń projektu w wyżej wymienionych placówkach zostanie wdrożony system elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwiający również jej autoryzację, archiwizację i udostępnianie.

„Wdrożenie systemu e-usług” –  rozbudowa istniejącego systemu informatycznego o moduł udostępniania dokumentacji indywidualnej wewnętrznej (historia zdrowia i choroby) placówkom współpracującym.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.