Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Szpital podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój specjalistycznych usług medycznych w sytuacji epidemiologicznej COVID-19 w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”

W dniu 24 czerwca 2020 roku w Elblągu
podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu

„Rozwój specjalistycznych usług medycznych w sytuacji epidemiologicznej COVID-19 w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – COVID-19

Nr Umowy RPWM.09.01.01-28-0014/20-00

W ramach:
Osi priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.1. Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Umowę podpisali:
1.    Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2.    Pan Mirosław Gorbaczewski - Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Całkowita wartość Projektu wynosi:   1 764 705.88 PLN
w tym:
Wydatki kwalifikowalne: 1 764 705.88 PLN,
Wnioskowane dofinansowanie: 1 495 411.76 PLN
Okres realizacji projektu: od 2020-03-11 do 2020-09-30
Procent dofinansowania: 84.7

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych, służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Przedmiotowy projekt jest kontynuacją działań Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, zmierzających do rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia. Swym zakresem obejmuje realizację następujących elementów:

  1. zakup niezbędnego sprzętu medycznego, sprzętu do dezynfekcji oraz specjalistycznego sprzętu do transportu chorych, związany z koniecznością pilnego doposażenia Szpitala w sprzęt i urządzenia konieczne do pracy oddziałów: zakaźnego, intensywnej opieki medycznej, chorób płuc, położniczego, pediatrycznego oraz urazowo-ortopedycznego znajdujących się w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22,
  2. prace remontowo-budowlane niezbędne do realizacji projektu, mające na celu odpowiednie przygotowanie pomieszczeń dla hospitalizacji pacjentów z COVID-19, a także właściwą ochronę personelu medycznego przed zakażeniem.

Przewidziane w ramach projektu zakupy sprzętu medycznego oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych związane jest bezpośrednio z realizacją Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, tj. pozostawania Szpitala w stanie podwyższonej gotowości wynikającej z zagrożenia epidemiologicznego koronawirusa SARS-CoV-2, a tym samym koniecznością podjęcia skutecznych działań mających na celu udzielanie pomocy medycznej (świadczeń zdrowotnych) osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Poprzez realizację ww. zakresu rzeczowego projekt wpisuje się wprost w cel szczegółowy Poddziałania 9.1.1 RPO WiM: Podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych.

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.